Select Page

POLÍTICA DE PRIVACITAT

I.- Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

Aquest document constitueix la política de privadesa que aplica a totes les dades de caràcter personal que Granollers Inspecciones Medicas S.A. amb domicili a Rambla Pompeu Fabra, 22 08100 Mollet del Vallès tracta sobre l´interessat.
Als efectes de la present política de privadesa, s’ha d’entendre com a “Interessat” tota persona física que rep exploracions físiques i psicològiques per a la tramitació de llicències per part de Granollers Inspeccions Medicas S.A. i ha ofert les seves dades personals per mitjà del formulari, pressupost, conversa telefònica o altres com a «Tutor» o «Pare» o aquelles persones físiques que ostenten la pàtria potestat del menor d’edat i per tant, actuen en nom o en nom de qualsevol altra persona declarada incapacitada.
Les dades recollides són confidencials i estan protegides de manera adequada. L’interessat es compromet que tota la informació que faciliti a Granollers Inspecciones Medicas S.A. és veraç i no ha omès cap dada sobre el seu estat de salut. No està obligat a proporcionar totes les dades que us demana Granollers Inspecciones Medicas S.A., no obstant això, si no es faciliten totes les dades personals considerades necessàries per a tal fi, això pot ocasionar la no expedició/renovació de la seva llicència. S’hauran de proporcionar dades personals veritables, exactes, completes i actualitzades. L’interessat, segons apliqui en el cas concret, serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a Granollers Inspecciones Medicas S.A. oa qualsevol tercer per haver proporcionat dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

II.- Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Per la present s’informa a l’interessat que Granollers Inspecciones Medicas S.A. tractarà les dades de caràcter personal incloent en alguns casos, dades de salut, que
(i) l’interessat faciliti a través dels formularis corresponents;
(ii) s’hagin generat com a conseqüència de la prestació del servei de Granollers Inspecciones Medicas S.A. i
(iii) Granollers Inspeccions Medicas S.A. hagi obtingut per diferents mitjans tal com es descriu al llarg de la present política de privadesa, per a les finalitats que s’indiquen a continuació, en la mesura que hi hagi una base legal per a cada tractament.
1. Prestació i cobertura del servei assistencial, amb la finalitat de sol·licitar i obtenir dels professionals sanitaris informació referent a la seva salut. Granollers Inspeccions Medicas S.A. tractarà les dades personals de l’interessat, incloses les dades de salut, per prestar els serveis mèdics sol·licitats. Amb aquesta finalitat podrà compartir i cedir recíprocament dades personals amb els professionals mèdics que presentin el servei assistencial.
2. Compliment d’obligacions que corresponguin a Granollers Inspeccions Medicas S.A. per mandat legal. En determinades ocasions, Granollers Inspeccions Medicas S.A. necessitarà tractar les dades personals de linteressat per complir amb determinades obligacions establertes legalment. Entre altres, tractarà les dades personals per tal de complir les obligacions establertes en lleis tributàries i la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal vigent.
3. Dur a terme procediments d’anonimització i pseudoanonimització de les vostres dades personals. De vegades, Granollers Inspeccions Medicas S.A. podrà aplicar certs procediments sobre les dades personals de l’interessat de manera que o bé no sigui possible trobar una relació entre una persona física identificada o identificable i les dades personals tractades o bé, aquestes dades personals no es puguin atribuir a una persona determinada sense utilitzar informació addicional que figuri per separat. Aquests procediments s’aplicaran per poder tractar les dades anonimitzades o pseudoanonimitzades amb finalitats de recerca científica o estadística
4. Cedir dades personals a terceres empreses. No cedirem les vostres dades personals a tercers, llevat que sigui necessari per prestar-vos servei, estiguem coberts per una llei o que vostè ho hagi pactat prèviament amb Granollers Inspecciones Medicas S.A.. Posem a la vostra disposició una relació de categories d’empreses a les quals cedim les vostres dades a l’apartat terceres parts.

Per poder prestar-vos un servei adequat i gestionar la relació que mantenim amb l’interessat com a pacient, a l’apartat terceres parts trobareu una relació per categories d’empreses que tracten les vostres dades per compte de Granollers Inspecciones Medicas S.A., com a part de la prestació de serveis.

III.- Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades personals?

• La base legal per al tractament de les dades per a la finalitat (1) és lexecució del contracte de prestació de serveis.
• La base legal per al tractament de les dades per a la finalitat (2) és la necessitat del compliment d’una obligació legal aplicable a Granollers Inspecciones Medicas S.A.
• La base legal per al tractament de les dades per a la finalitat (3) és la necessitat del tractament per a finalitats de recerca científica o estadística.
• La base legal per al tractament de les dades per a la finalitat (4) és el consentiment que se sol·licita a l’interessat, sense que en cap cas la retirada d’aquest condicioni l’execució del contracte de prestació de serveis.

IV.- Per quant de temps conservem les vostres dades personals?

Conservarem les vostres dades personals durant la vigència de la relació contractual. Les dades que formin part de la seva història clínica es conservaran durant almenys 10 anys comptades des de la data de l’alta de cada procés assistencial. Quant a la resta de les dades personals, es conservaran durant el període que resulti necessari per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions, per complir amb obligacions legals sempre que ho permetés la legislació aplicable. Transcorreguts els terminis de prescripció legal, destruirem o anonimitzarem les vostres dades (excepte per a recerca científica, mèdica, estadística o per raons de salut pública).

V.- Qui té accés a les vostres dades personals?

Una òptima prestació del servei que Granollers Inspeccions Medicas S.A. ofereix pot requerir que altres tercers prestadors de serveis accedeixin a les dades personals de linteressat com a encarregats del tractament. A més dels accessos que tercers proveïdors puguin tenir a les dades personals responsabilitat de Granollers Inspecciones Medicas S.A. en qualitat d’encarregats de tractament, nacionals o internacionals, en el marc de la prestació d’un servei, Granollers Inspecciones Medicas S.A. realitzarà cessions de dades personals a altres entitats, tal com s’ha especificat a l’apartat II.- Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
En el cas de tramitació de llicències (expedició o renovació) de conduir, armes, marina, entre d’altres, cal comunicar les dades adequades, pertinents i limitades tenint en compte la finalitat indicada a Autoritats Centrals de Trànsit (DGT) o Guàrdia Civil ( en el cas de llicència d’armes)
A més de l’anterior, l’interessat entén que Granollers Inspecciones Medicas S.A. podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions amb les administracions públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent en cada moment i, si escau, igualment a altres òrgans com Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i els òrgans Judicials.

VI.- Quins són els drets dels interessats?

Granollers Inspeccions Medicas S.A. informa l’interessat sobre la possibilitat que us assisteix d’exercitar en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament, així com a rebutjar el tractament automatitzat de les dades personals recollides per Granollers Inspecciones Medicas S.A.
Aquests drets poden ser exercits gratuïtament per l’interessat, o si escau per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de còpia del seu DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat, adreçada al delegat de Protecció de Dades (DPD), Brunbit Consulting Group S.L.:
• C/ Consell de Cent 448, Entlo 1a – 08013- Barcelona
• bé, a través de mail rgpd@brunbit.com
En el cas de representació, s’haurà de provar aquesta mitjançant document escrit i acompanyant còpia del DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat i la del representat o una altra documentació acreditativa.
A més dels drets anteriors, l’interessat té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment abans descrit, sense que aquest acte afecti la licitud del tractament anterior a la seva retirada. Granollers Inspeccions Medicas S.A. podrà continuar tractant les dades personals de linteressat en la mesura que la llei aplicable ho permeti.
Granollers Inspeccions Medicas S.A. recorda a linteressat que té dret a presentar una reclamació davant lautoritat de control pertinent. (Agència Espanyola de Protecció de Dades)

VII.- Menors d’edat.

Amb caràcter general, Granollers Inspeccions Medicas S.A. només tractarà les dades personals de menors de divuit anys quan els seus pares o tutors legals hagin prestat el seu consentiment per a aquest tractament, quan sigui necessari per a la prestació del servei o per al compliment d’una obligació legal per a la satisfacció d’un interès legítim de Granollers Inspeccions Mediques S.A..
Això no obstant, d’acord amb la normativa vigent, els majors de 14 anys (o aquella edat que es pugui fixar legalment a aquests efectes) tenen dret d’accés a la informació mèdica pròpia i aquells drets que els reconegui la llei.

VIII.- Modificació de la política de privadesa.

Granollers Inspecciones Medicas S.A.podrà modificar la seva política de privadesa d’acord amb la legislació aplicable a cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d’aquesta us serà degudament notificada a l’interessat perquè quedi informat dels canvis realitzats en el tractament de les vostres dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, l’interessat pugui atorgar el seu consentiment.

CATEGORIES DE CESSIONARIS DE DADES
En general, Administracions Públiques, Agència Tributària, Tribunals i altres autoritats competents, quan Granollers Inspecciones Medicas S.A. tingui l’obligació de facilitar-los.
En general a les persones físiques o jurídiques ales que calgui comunicar les dades esmentades per a la correcta i millor atenció del client o per obligació legal.

CATEGORIES D’ENCARREGATS DE TRACTAMENT
Dins l’Espai Econòmic Europeu:
Serveis de missatgeria.
Serveis darxiu, custòdia, emmagatzematge i digitalització.
Servicis administratius.
Servicis de manteniment.
Serveis informàtics.
Serveis de procés de dades.
Serveis de “backup”.
Serveis de consultoria informàtica.
Serveis de seguretat i ciberseguretat.
Altres serveis relacionats amb les tecnologies de la informació i la informàtica.